Đang thực hiện

Hỗ trợ doanh nghiệp vùa và nhỏ

Thời gian đăng: 17/11/2014 11:44

1. Chức năng:

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định.
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; trực tiếp thực hiện các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo và các dịch vụ công khác phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Nhiệm vụ:

 •  Giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch hàng năm, dài hạn; chương trình hoạt động hỗ trợ, tư vấn phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trình UBND Thành phố phê duyệt.
 • Làm đầu mối triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ của Trung ương, Thành phố, các tổ chức trong và ngoài nước phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.
 • Tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, theo các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thành phố về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, phổ biến các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp.
 •  Cung cấp, trao đổi và thu thập thông tin liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho các đối tượng có nhu cầu; tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 •  Tư vấn theo yêu cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa về: thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp…trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.
 • Tổng hợp các thông tin phản ánh về khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để báo cáo, đề xuất với Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Thành phố xem xét quyết định.
 •  Định kỳ báo cáo UBND Thành phố Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan nhà nước có liên quan về kết quả hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 •  Xây dựng, triển khai thực hiện các vườn ươm doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau: điện, điện tử, cơ khí, dệt may, da giầy...
 •  Thực hiện nghiên cứu các đề tài, đề án phục vụ sự nghiệp phát triển, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 •  Cung cấp các dịch vụ có thu theo quy định, bao gồm: Cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, và các dịch vụ khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
 •  Quản lý cán bộ, viên chức; quản lý tài sản và chi tiêu các nguồn vốn được giao theo đúng chế độ, chính sách quy định của Nhà nước và Thành phố;
 •  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND Thành phố giao và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phân công.

3. Cơ cấu chức danh và biên chế:

 • Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội: có Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.
- Giám đốc Trung tâm là viên chức (hoặc công chức) do UBND Thành phố Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Giám đốc Sở Nội vụ; trực tiếp giúp Lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác được phân công.
Giám đốc Trung tâm quy định chi tiết các nhiệm vụ và biên chế cho từng đơn vị của Trung tâm trong phạm vi nhiệm vụ và biên chế được giao; xây dựng Quy chế hoạt động của Trung tâm trình Giám đốc Sở phê chuẩn.
- Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố và Sở về công tác cán bộ; trực tiếp giúp Giám đốc Trung tâm, lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác của Trung tâm; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
 •  Các Phòng, ban trực thuộc Trung tâm:
+ Phòng Hành chính - Tổ chức.
+ Phòng Đào tạo.
+ Phòng Tư vấn hỗ trợ và thông tin doanh nghiệp.
+ Phòng Tư vấn Quản lý đầu tư.
+ Phòng Nghiên cứu phát triển và quản lý vườn ươm doanh nghiệp.
Từng cán bộ viên chức thuộc Trung tâm phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm, trước Lãnh đạo Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được phân công thực hiện.
Các chức danh trên đều phải đáp ứng các quy định cụ thể về điều kiện, yêu cầu về trình độ, tiêu chuẩn của từng chức danh theo quy định của Nhà nước, Thành phố và của Sở.
 •  Biên chế:
- Biên chế viên chức của Trung tâm do UBND Thành phố giao hàng năm trong tổng biên chế của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra, căn cứ vào nhiệm vụ và khả năng cân đối thu - chi, Trung tâm có thể sử dụng thêm một số lao động hợp đồng.
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm xây dựng - đề xuất số biên chế đáp ứng yêu cầu công tác hàng năm.
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

Địa chỉ : Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline : 096 606 3239 - 0965 46 2298
Mail: ceocs.donga@gmail.com
Website : http://dichvuketoanhn.com
Tên của bạn (*)
Email (*)
Nội dung thông điệp (*)
Vui lòng nhập vào nội dung !
Mã ngẫu nhiên (*) captcha Vui lòng nhập vào mã ngẫu nhiên