Đang thực hiện
Sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ

[09:25 19/12/2014]
Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ
Hướng dẫn lập hóa đơn chứng từ giúp công ty bạn không còn phải lo ngại về các vấn đề hóa đơn các dịch vụ hàng hóa.Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản thu tiền phát sinh theo quy định.  

Quyền nghĩa vụ tổ chức cá nhân trong sử dụng hóa đơn

[10:08 18/11/2014]
Quyền nghĩa vụ tổ chức cá nhân trong sử dụng hóa đơn
Quyền và nghĩa vụ của tổ chức cá nhân trong sử dụng hóa đơn hàng hóa dịch vụ, điều kiện và trách nhiệm của tổ chức nhận in hóa đơn những vấn đề bạn cần biết khi sử dụng hóa đơn

Quy định chung về hóa đơn hàng hóa

[08:36 16/11/2014]
Quy định chung về hóa đơn hàng hóa
Quy định chung về hóa đơn hàng hóa và cung ứng dịch vụ ngày 15/5/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Dịch vụ đăng ký in hóa đơn lần đầu

[08:34 16/11/2014]
Dịch vụ đăng ký in hóa đơn lần đầu
Các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật cần phải tạo và phát hành hóa đơn để sử dụng trong việc bán hàng hóa, dịch vụ, Công ty cổ phần Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn các nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn theo quy định của pháp luật.