Đang thực hiện

Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP

[09:33 07/08/2015]
Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP
 Từ ngày 06/8/2015, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, có những điểm mới quan trọng sau::

Tư vấn quy chế tài chính - kế toán

[10:55 23/12/2014]
Tư vấn quy chế tài chính - kế toán
Tư vấn quy chế tài chính - kế toán, giải đáp thắc mắc về các loại thuế hiện hành, tư vấn các vấn đề khai nộp thuế của doanh nghiệp. Công ty Oceanlaw xin giải đáp thắc mắc về tài chính kế toán, giúp cho các quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tài chính kế toán

Làm thế nào để làm tốt BCTC 2014

[14:41 04/12/2014]
Làm thế nào để làm tốt BCTC 2014
 Báo cáo tài chính (BCTC) là cung cấp các  thông tin tài chính hữu ích cho người sử dụng trong việc ra quyết định kinh tế. Tuy nhiên, khi các nguyên tắc, yêu cầu, hướng dẫn lập và trình bày BCTC không rõ ràng và đầy đủ, thiếu tính đồng bộ, hay khó áp dụng, sẽ không đảm bảo được các tính chất (đáng tin cậy, có thể hiểu, so sánh được…), BCTC vì...

Những hạn chế của phân tích báo cáo tài chính

[16:29 28/11/2014]
Những hạn chế của phân tích báo cáo tài chính
Phân tích báo cáo tài chính cung cấp rất nhiều thông tin cần thiết cho các hoạt động tài chính của doanh nghiệp, các số liệu này cung cấp cho các đối tượng sử dụng như: nhà quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính tín dụng... Tuy nhiên phân tích báo cáo tài chính cũng còn nhiều hạn chế cần xem xét

Hạch toán tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

[01:00 21/11/2014]
Hạch toán tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động SXKD từ các giao dịch và các nghiệp vụ sau: - Bán hàng: Bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra, bán hàng hoá mua vào và bất động sản đầu tư;

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

[00:48 21/11/2014]
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
Tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối dùng để phản ánh kết quả kinh doanh (lợi nhuận, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ

[00:38 21/11/2014]
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ
Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của số phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng để sau đó sẽ tái phát hành lại (Gọi là cổ phiếu quỹ). Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách hạch toán tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ